ஏமாற்று வாதங்கள்: இந்தியாவில் இருக்கும் கொரோனா வகை அதிகம் ஆபத்தில்லாதது

https://indscicov.in/ தயாரித்த இந்த விளக்கப்படம் முதலில் இந்தச் சுட்டியில் காணப்பட்டது: https://indscicov.in/for-public/busting-hoaxes/. அதை எங்கள் இணையதளத்தில் பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கியமைக்கு நன்றி.